ระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

electronic Monitoring and Evaluation Vocational System : e-MVS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงชื่อเข้าใช้

ประเด็นการติดตาม

  1. การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
  2. การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
  3. การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
  4. การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  5. การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา